• "ចង់បានប្រាក់កម្រៃតិចជាងមួយម៉ោង"
  • ថ្នាក់អនុវត្ត
  • ថ្នាក់គុណភាព
  • ថ្នាក់ឥតគិតថ្លៃ។

រាងលឿននិងល្អ

នៅលើ as-un-pro.fr ខ្ញុំព្យាយាមដាក់ចំនេះដឹងរបស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធបំផុតដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក។ មិនថាអ្នកចង់បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកដោយធ្វើការលើចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកឬបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់អ្នកលើចំណេះដឹងដែលបានទទួលរួចហើយនោះអ្នកនឹងទទួលបានសម្ភារៈនៅទីនេះដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់អ្នក។ សូមអរគុណដល់ស៊េរីនៃអត្ថបទឥតគិតថ្លៃនិងវីដេអូដែលអាចចូលដំណើរការគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកនឹងអាចបណ្តុះបណ្តាលបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងធានាការកាន់កាប់គ្មានកំហុសរបស់អ្នក។