• "ចង់បានប្រាក់កម្រៃតិចជាងមួយម៉ោង"
  • អត្ថបទជាក់ស្តែង។
  • អត្ថបទដែលមានគុណភាព។
  • អត្ថបទឥតគិតថ្លៃ។