នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងអាច៖

  • អ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណ។ សារៈសំខាន់ នៃ IPv6 នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតថ្ងៃនេះ
  • ដើម្បី​ទទួល​បាន មូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃ IPv6 និងកម្មវិធីរបស់វានៅលើបណ្តាញមូលដ្ឋាន
  • យល់ បាតុភូត ទាក់ទងនឹង IPv4 / v6 ការរួមរស់ជាមួយគ្នា
  • អ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណ។ ជំហាន និងដំណោះស្រាយដែលមានស្រាប់ឆ្ពោះទៅរកការរួមបញ្ចូល IPv6 យោងតាមបរិបទ

ការពិពណ៌នា

IPv6 គឺ ក បច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍អ៊ីនធឺណិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងសម្រាប់ឆ្នាំខាងមុខ។ ហេតុដូច្នេះ, មេ IPv6 ឥឡូវនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងការដាក់ពង្រាយ និងប្រតិបត្តិការបណ្តាញ។

MOOC Objectif IPv6 អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានជំនាញដើម្បីយល់ពីពិធីការនេះ និងយន្តការដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់វា។ តាមរយៈករណីសិក្សា និងការងារជាក់ស្តែង វគ្គសិក្សានេះក៏បានអនុម័ត ក វិធីសាស្រ្តតម្រង់ទិសប្រតិបត្តិការ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  Instagram: អាថ៌កំបាំងនៃការបង្កើនប្រសិទ្ធិភាព