ជាមួយនឹង "រូបភាពស្ថានភាពទូទៅ" - របាយការណ៍របស់បារាំង-អាឡឺម៉ង់ស្តីពីការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានចែករំលែកនៅលើភាគីទាំងពីរនៃទន្លេ Rhine - ANSSI និង BSI ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការគំរាមកំហែងកើនឡើងនៃមេរោគ ransomware និងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ និងបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេតំណាង។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័ននានា។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  សមាហរណកម្មតាមរយៈការចល័តៈ Brigitte Klinkert ប្រកាសបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់ឥណទានខ្នាតតូចសម្រាប់ប្រជាជនដែលនៅឆ្ងាយពីការងារ