បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

ជាមួយនឹង "រូបភាពស្ថានភាពទូទៅ" - របាយការណ៍របស់បារាំង-អាឡឺម៉ង់ស្តីពីការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានចែករំលែកនៅលើភាគីទាំងពីរនៃទន្លេ Rhine - ANSSI និង BSI ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការគំរាមកំហែងកើនឡើងនៃមេរោគ ransomware និងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ និងបញ្ហាប្រឈមដែលពួកគេតំណាង។ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័ននានា។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ការបណ្តុះបណ្តាលជំនួស៖ សំភាសន៍អ្នកជ្រើសរើសជំនួស