តើអ្នកកំពុងចាប់ផ្តើមគម្រោង IT ដែលមានមហិច្ឆតា ហើយចង់ជៀសវាងការខកចិត្តដែលអាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តរបស់វាមែនទេ? ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺជាធាតុសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អ្នកដើម្បីជោគជ័យ។

ប៉ុន្តែតើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងគម្រោង IT គឺជាអ្វី? នេះគឺជាសំណុំនៃសកម្មភាពដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ វាយតម្លៃ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងគម្រោងរបស់អ្នក។ វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយល់កាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីដែលមិនស្គាល់ និងកាត់បន្ថយការមិនរំពឹងទុកដែលអាចកើតឡើង។

ដើម្បីអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ខាងក្រោមនេះជាជំហានដែលត្រូវអនុវត្តតាម៖

  • កំណត់ហានិភ័យ៖ វាពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយបញ្ជីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ដែលអាចរំខានដល់គម្រោងរបស់អ្នក។ ចំពោះបញ្ហានេះ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យពឹងផ្អែកលើបទពិសោធន៍កន្លងមក និងស្វែងរកគំនិតរបស់ក្រុម និងអតិថិជនរបស់អ្នក។
  • វាយតំលៃហានិភ័យ៖ នៅពេលដែលអ្នកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការវាយតម្លៃពួកគេ។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ អ្នកអាចវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់ និងប្រូបាប៊ីលីតេនៃហានិភ័យនីមួយៗ។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកកំណត់អាទិភាពហានិភ័យ និងកំណត់ថាតើមួយណាត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេស។

វាជាការសំខាន់ក្នុងការកត់សម្គាល់ថាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺជាដំណើរការដែលកំពុងបន្ត ហើយវាជាការសំខាន់ក្នុងការបញ្ចូលវាទៅក្នុងដំណើរការគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់អ្នក។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំការលំបាក និងគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុនដែលអាចនឹងកើតឡើង។

 

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →