ការចូលនិវត្តន៍ដែលរីកចម្រើនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្តធ្វើការក្រៅម៉ោង និងចាប់ផ្តើមទទួលបានផ្នែកមួយនៃប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់អ្នក។ ប្រសិនបើម៉ោងធ្វើការរបស់អ្នកត្រូវបានជួសជុលក្នុងថ្ងៃកំណត់នោះ ឥឡូវនេះអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានវា ដូចជានិយោជិតដែលរយៈពេលត្រូវបានជួសជុលជាម៉ោង បើអ្នកមានអាយុលើសពី 60 ឆ្នាំ ហើយយ៉ាងហោចណាស់ 150 ត្រីមាសបានចូលរួមចំណែក។ ប្រព័ន្ធនេះក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ផងដែរសម្រាប់និយោជិតដែលពេលវេលាធ្វើការមិនអាចកំណត់បាន និងសម្រាប់អ្នកធ្វើការដោយខ្លួនឯង។