នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងរៀនអំពីប្រព័ន្ធ io system platform វាគឺជា platform ដ៏សម្បូរបែបដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករៀបចំការបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញរបស់អ្នក ធ្វើទីផ្សារតាមអ៊ីមែល បង្កើតទំព័រចាប់យក និងធ្វើទំនាក់ទំនង។

Systeme io គឺជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់សហគ្រិនបណ្តាញទាំងអស់នៅឆ្នាំ ២០២០ ។

នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះអ្នកនឹងរៀនមុខងារទាំងអស់នៃវេទិកានេះ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  បង្កើតផ្ទាំងក្រណាត់គំរូអាជីវកម្មរបស់អ្នក។