បានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី ០៨.០៧.១៥ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ២២.២០៩.២០

ច្បាប់ថ្ងៃទី ០៥ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៨ បង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីមួយក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវវិធីសាស្រ្តបណ្តុះបណ្តាលដែលបើកជូនដល់និយោជិក៖ ការពិនិត្យឡើងវិញឬផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាការងារ (Pro-A) ។

នៅក្នុងបរិបទនៃការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារការងារប្រព័ន្ធប្រូអេសអនុញ្ញាតឱ្យនិយោជិកជាពិសេសអ្នកដែលមានគុណវុឌ្ឍិមិនគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងការវិវឌ្ឍន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាឬការរៀបចំការងារដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍឬការលើកកម្ពស់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេ។ និងការរក្សាការងាររបស់ពួកគេ។

ផែនការស្តារអាជីវកម្ម: ការពង្រឹង PRO-A
ជាផ្នែកមួយនៃផែនការសកម្មភាពឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្កើនក្រេឌីតដើម្បីផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការកៀរគរប្រព័ន្ធលើកកម្ពស់ការសិក្សាឬការងារ។
សេវាឥណទាន៖ ២៧០ ម៉ែ€

សំរាប់និយោជក់ប្រូហ្វាលបំពេញនូវតំរូវការពីរយ៉ាងគឺៈ

រារាំងផលវិបាកដោយសារការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ច។ អនុញ្ញាតឱ្យមានសិទ្ធិទទួលបានគុណវុឌ្ឍិនៅពេលដែលសកម្មភាពមានលក្ខខណ្ឌដោយទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រដែលអាចចូលដំណើរការបានតែនៅក្នុងការងារតាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលបន្ត។

ការពិនិត្យឡើងវិញឬផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាការងារបំពេញបន្ថែមផែនការអភិវឌ្ឍជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុននិងគណនីបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់ខ្លួន (ស៊ីភីអេហ្វ) ។ អនុវត្តតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់និយោជិកឬក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធ