នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងអាច៖

  • ស្វែងយល់ និងប្រើប្រាស់ច្បាប់បុរាណមួយចំនួននៃអគ្គិសនី
  • គំរូនៃស្ថានភាពរាងកាយ
  • អភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសគណនាដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • យល់និងអនុវត្តវិធីសាស្រ្តនៃការដោះស្រាយបញ្ហា "បើកចំហ"
  • ប្រើឧបករណ៍កុំព្យូទ័រដើម្បីក្លែងធ្វើពិសោធន៍ និងដោះស្រាយសមីការរូបវន្ត

ការពិពណ៌នា

ម៉ូឌុលនេះគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងស៊េរីនៃ 5 ម៉ូឌុល។ ការរៀបចំផ្នែករូបវិទ្យានេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្រួបបង្រួមសមិទ្ធផលរបស់អ្នក និងរៀបចំអ្នកសម្រាប់ការចូលរៀននៅឧត្តមសិក្សា។

អនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនអ្នកត្រូវបានដឹកនាំដោយវីដេអូដែលនឹងនាំអ្នកពីអេឡិចត្រុងដែលជាភាគល្អិតបឋមនៅក្នុងអគ្គិសនីទៅច្បាប់នៃប្រតិបត្តិការនៃសៀគ្វីឧបករណ៍បំពងសម្លេងដោយឆ្លងកាត់ច្បាប់រូបវន្តដែលធ្វើឱ្យវាអាចទស្សន៍ទាយប្រតិបត្តិការនៃសៀគ្វី។

នេះនឹងក្លាយជាឱកាសមួយសម្រាប់អ្នកដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវសញ្ញាណសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីរូបវិទ្យាវិទ្យាល័យ ដើម្បីទទួលបានជំនាញទ្រឹស្តី និងពិសោធន៍ថ្មីៗ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសគណិតវិទ្យាដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងរូបវិទ្យា។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  សារៈសំខាន់នៃគម្រោង 2019 និងគម្រោងអនឡាញ (2019/365)