ភាពឯកជនលើអ៊ីនធឺណិតគឺចាំបាច់។ ស្វែងយល់ពីរបៀបដែល "សកម្មភាព Google របស់ខ្ញុំ" ប្រៀបធៀបទៅនឹងការកំណត់ឯកជនភាពដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត។

“សកម្មភាព Google របស់ខ្ញុំ”៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ

"សកម្មភាព Google របស់ខ្ញុំ" គឺជាឧបករណ៍ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រង ព័ត៌មានដែលប្រមូលដោយ Google អំពីសកម្មភាពអនឡាញរបស់អ្នក។ អ្នកអាចចូលប្រើ លុប ឬផ្អាកទិន្នន័យរបស់អ្នក និងកែតម្រូវការកំណត់ឯកជនភាព ដើម្បីសម្រួលបទពិសោធន៍លើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

Facebook និងការកំណត់ឯកជនភាព

ហ្វេសប៊ុកក៏ផ្តល់ជូនផងដែរ។ ជម្រើសឯកជនភាព ដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលប្រមូលបានអំពីអ្នកប្រើប្រាស់របស់វា។ អ្នកអាចចូលប្រើទិន្នន័យរបស់អ្នក គ្រប់គ្រងការកំណត់ការចែករំលែក និងកែសម្រួលចំណូលចិត្តការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានកំណត់ពីទំព័រការកំណត់ឯកជនភាពរបស់ Facebook ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង "សកម្មភាព Google របស់ខ្ញុំ" Facebook ផ្តល់នូវការគ្រប់គ្រងតិចតួចលើទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន។

Apple និងភាពឯកជន

Apple សង្កត់ធ្ងន់លើភាពឯកជន និងផ្តល់នូវការកំណត់ឯកជនភាពជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ខ្លួន។ អ្នកអាចគ្រប់គ្រង សិទ្ធិចូលប្រើទិន្នន័យ សម្រាប់កម្មវិធី និងសេវាកម្ម និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានណាមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកជាមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុន Apple មិនផ្តល់ឧបករណ៍ស្រដៀងទៅនឹង "សកម្មភាព Google របស់ខ្ញុំ" ក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនផ្តោតលើការបង្រួមទិន្នន័យដែលប្រមូលបាន។

Amazon និងការកំណត់ឯកជនភាព

Amazon ការប្រមូលទិន្នន័យ លើការទិញ និងអាកប្បកិរិយាលើអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់វា។ អ្នកអាចចូលប្រើ និងលុបទិន្នន័យរបស់អ្នកពីទំព័រការកំណត់ឯកជនភាពរបស់ Amazon ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Amazon មិនផ្តល់ជម្រើសគ្រប់គ្រងដូចលម្អិតដូច "សកម្មភាព Google របស់ខ្ញុំ" ដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន។

Microsoft និងការគ្រប់គ្រងឯកជនភាព

ក្រុមហ៊ុន Microsoft ផ្តល់ជូន ក ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងឯកជនភាព ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងការកំណត់ឯកជនភាពរបស់ពួកគេសម្រាប់សេវាកម្ម Microsoft ។ ទោះបីជាស្រដៀងទៅនឹង "សកម្មភាព Google របស់ខ្ញុំ" ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងឯកជនភាពរបស់ Microsoft ផ្តល់ជម្រើសតិចជាងមុន ដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលប្រមូលបានតាមមូលដ្ឋានបុគ្គល។

សកម្មភាព Google របស់ខ្ញុំគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានអានុភាពសម្រាប់គ្រប់គ្រងទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយ Google និងប្រៀបធៀបដោយអនុគ្រោះទៅនឹងការកំណត់ឯកជនភាពដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្ន និងស្វែងយល់អំពីជម្រើសឯកជនភាពដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុននីមួយៗ ដើម្បីការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតឱ្យបានល្អបំផុត។