comme-un-pro.fr អនុវត្តដើម្បីរក្សាគេហទំព័រនេះឱ្យទាន់សម័យទាន់ពេល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះបញ្ហា ឬទិន្នន័យហួសសម័យ យើងនឹងពេញចិត្តចំពោះវា ប្រសិនបើអ្នកប្រាប់យើងឱ្យដឹង។ សូមចង្អុលបង្ហាញកន្លែងដែលនៅលើគេហទំព័រដែលអ្នកកំពុងអានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ។ យើងនឹងពិនិត្យមើលរឿងនេះឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ សូមផ្ញើការឆ្លើយតបរបស់អ្នកតាមអ៊ីមែលទៅ៖ tranquillus.france@comme-un-pro.fr ។

យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ដែលបណ្តាលមកពីភាពមិនត្រឹមត្រូវឬកង្វះខាតហើយក៏មិនខាតបង់ដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាដែលបណ្តាលមកពីឬជាប់ទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ិនធរណេតដូចជាការរំខានឬការរំខាន។ នៅពេលប្រើទម្រង់គេហទំព័រយើងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាចំនួនវាលចាំបាច់បំផុត។ ចំពោះការបាត់បង់ណាមួយដែលបានរងគ្រោះដោយសារការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដំបូន្មានឬគំនិតដែលផ្តល់ដោយឬក្នុងនាមគណៈកម្មការសហគមន៍តាមរយៈគេហទំព័រនេះគណៈកម្មការមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងសមាសធាតុទាំងអស់របស់វា (រួមទាំងវេទិការ) គឺជាកម្មវត្ថុនៃ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះបង្កប់នូវចំណេះដឹងនិងការទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។

ការឆ្លើយតបនិងការស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានផ្ញើតាមអ៊ីមែលឬប្រើទម្រង់គេហទំព័រនឹងត្រូវបានអនុវត្តដូចគ្នានឹងអក្សរដែរ។ នេះមានន័យថាអ្នកអាចរំពឹងថានឹងមានការឆ្លើយតបពីយើងក្នុងរយៈពេលមួយខែចុងក្រោយ។ ក្នុងករណីមានសំណើស្មុគស្មាញយើងនឹងជូនដំណឹងអ្នកក្នុងរយៈពេលមួយខែប្រសិនបើយើងត្រូវការអតិបរមា ៣ ខែ។

រាល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកផ្តល់ដល់យើងដែលជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបឬការស្នើសុំព័ត៌មានរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្របតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍សិទ្ធិឯកជនរបស់យើង។

comme-un-pro.fr ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់ណាមួយ។ comme-un-pro.fr ត្រូវតែអនុវត្តវិធានការបច្ចេកទេស និងការរៀបចំសមស្របសម្រាប់គោលបំណងនេះ ដោយគិតគូរពីស្ថានភាពសិល្បៈ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយ ដោយផ្ទាល់ និង/ឬដោយប្រយោល ដែលទទួលរងដោយអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខុសច្បាប់ដោយភាគីទីបី។

comme-un-pro.fr បដិសេធរាល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃវេបសាយដែលតំណខ្ពស់ឬឯកសារយោងផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ផលិតផលឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយតតីយជនត្រូវស្ថិតក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលអាចអនុវត្តបានរបស់ភាគីទីបី។

រាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សហគមន៍។

ការថតចំលងការចែកចាយនិងការប្រើប្រាស់ឯកសារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានហាមឃាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីគណៈកម្មការរដ្ឋបាលលើកលែងតែក្នុងករណីដែលមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិជាចាំបាច់ (ដូចជាសិទ្ធិដកស្រង់) លើកលែងតែការចង្អុលបង្ហាញផ្ទុយពីនេះ មាតិកា។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរឬបញ្ហាទាក់ទងនឹងគេហទំព័រសូមកុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទាក់ទងមកយើង។