បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

នៅក្នុងនេះ ការបង្រៀនវីដេអូឥតគិតថ្លៃខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកឱ្យស្វែងរកឧបករណ៍បង្កើតមាតិកា Canva.

Canva គឺជាឧបករណ៍អនឡាញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក បង្កើតរូបភាពងាយស្រួល សម្រាប់ បណ្តាញសង្គម។
នេះ ការបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញដោយឥតគិតថ្លៃអញ្ជើញអ្នកឱ្យស្វែងរកឧបករណ៍ ក៏ដូចជាជម្រើសជាច្រើនដែលផ្តល់ជូន។

Un ឯកសារបង្រៀន ដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបដែលវាដំណើរការដោយឥតគិតថ្លៃ Canva

ឈុតនេះ។ ការបង្រៀនវីដេអូ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករកឃើញ៖

ឧបករណ៍ច្នៃប្រឌិតរបស់ Canva; ឧបករណ៍ក្រុម ជម្រើសកែសម្រួល និងតម្រង ជម្រើសចែករំលែក។ MCQ តូចមួយដើម្បីធ្វើសុពលភាពចំណេះដឹងថ្មីរបស់អ្នក។

ជាការពិតខ្ញុំនៅតែមាននៅក្នុងការកំចាត់របស់អ្នកនៅក្នុងផ្នែក FAQ និងផ្នែកជំនួយទៅវិញទៅមក។
ការរកឃើញល្អនិងល្អ ឯកសារបង្រៀន.

 

អាន  ការក្លែងបន្លំគណនីបណ្តុះបណ្តាលផ្ទាល់ខ្លួន (CPF)៖ ការអនុវត្តល្អបំផុតដើម្បីអនុម័ត