បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

កំពុងលក់សិល្បៈឬវិទ្យាសាស្ត្រមែនទេ?

ទម្រង់អ្នកលក់ថ្មីកំពុងចាប់ផ្តើមលេចចេញជាថ្មីនៅពេលដែលពួក Hacker កូនកាត់ដែលប្រើឧបករណ៍ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពដំណើរការដើម្បីទទួលបានផលប៉ះពាល់និងភាពលំអៀងនៃការយល់ដឹងនិងអាកប្បកិរិយាដើម្បីពន្លឿនការបិទរបស់គាត់។

ស្វែងរកមាតិកាឥតគិតថ្លៃបន្ថែមទៀតនៅលើគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ...

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការអប់រំឡើងវិញប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន