ការបណ្តុះបណ្តាល Linkedin Learning ដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ឆ្នាំ 2025

ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិភពជំនួញនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយ Microsoft 365 ផ្តល់នូវឧបករណ៍ជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រង និងមើលឃើញទិន្នន័យតាមរបៀបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទាក់ទាញ។ នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ គ្រូបណ្តុះបណ្តាលនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបគ្រប់គ្រងទិន្នន័យឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយ Microsoft 365។ អ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់ជំនាញថ្មីរបស់អ្នកដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងទទួលបានទិន្នន័យត្រឹមត្រូវ និងអាចយល់បានកាន់តែច្រើន។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →