ភាសាបារាំង៖ ជំនាញមូលដ្ឋានមួយ…

ស្ទាត់ជំនាញក្នុងការសរសេរភាសាបារាំងគឺជាជំនាញបឋមមួយដែលមនុស្សជាច្រើនគិតថាទទួលបានសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចេញពីសាលាដែលមានប្រវត្តិស្មើគ្នានោះទេ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតការងារជំនាញនៃការសរសេរឬការសរសេរវិជ្ជាជីវៈគឺមានប្រយោជន៍គ្រប់ពេល។ ចាប់ពីការសរសេរប្រវត្តិរូបនិងលិខិតគម្របមួយរហូតដល់ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជនតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរជាផ្លូវការជាមួយឋានានុក្រមអ្វីៗគឺជាឱកាសក្នុងការសរសេរ។

ការខិតជិតបទគម្ពីរសំខាន់ៗទាំងនេះក្នុងជីវិតវិជ្ជាជីវៈដោយស្ងប់ស្ងាត់តម្រូវឱ្យមានកូនសោរទាំងអស់នៅក្នុងដៃដើម្បីចៀសវាងពីចំនុចគ្រោះថ្នាក់នៃភាសាបារាំងហើយសរសេរដោយគ្មានកំហុស។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ការឈប់សម្រាកឈឺងាយ: អ្នកនឹងអាចផ្ញើឯកសារគាំទ្រតាមរយៈអ៊ីម៉ែល