ការងារដែលមានភាពស្អិតរមួតក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផ្តល់ជូននូវលទ្ធភាពនិងភាពចម្រុះជាច្រើនដូចនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែរ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  គ្រប់គ្រងស្ថាប័នតំណាងនិយោជិត