ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស OpenClassrooms ដោយឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

ឥរិយាបទហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថាប័នប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ខ្លួន!

នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបសួរសំណួរគណនេយ្យ និងពន្ធត្រឹមត្រូវ ហើយស្វែងរកចម្លើយដែលសំខាន់ចំពោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

អ្នកក៏នឹងរៀនជាមុនពីរបៀបការពារប្រតិបត្តិការ និងគម្រោងរបស់ស្ថាប័នអ្នកតាមរយៈគណនេយ្យ និងពន្ធដារ។ អ្នកក៏នឹងរកឃើញរចនាសម្ព័ន្ធនៃពន្ធសាជីវកម្ម និងអាករផងដែរ។

អាស្រ័យលើស្ថាប័នរបស់អ្នក និងប្រតិបត្តិការរបស់វា អ្នកនឹងប្រើឧបករណ៍គណនេយ្យដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន និងអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យការអនុលោមភាពពាក់ព័ន្ធ។

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិប៉ះពាល់ដល់គណនេយ្យ និងការគ្រប់គ្រងពន្ធរបស់ស្ថាប័នណាមួយ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  បង្កើនប្រសិទ្ធភាពល្បឿន និងភាពស្មុគស្មាញនៃដំណោះស្រាយ IT របស់អ្នក៖ ផ្លាស់ទីទៅភាពរហ័សរហួនតាមមាត្រដ្ឋាន