ការពិពណ៌នា

កំពុងរកការងារធ្វើមែនទេ? បន្ទាប់មកការបណ្តុះបណ្តាលនេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកទេ! ការបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលស្វែងរកការងាររបស់ពួកគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្នកដែលមិនចង់បានការងារណាមួយទេប៉ុន្តែជាការងារដែលសមនឹងពួកគេ។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកអាថ៌កំបាំងទាំងអស់នៃការជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានសំភាសន៍ទាំងអស់ដែលអ្នកចង់បាន។