នៅក្នុងនេះ ការបង្រៀនឥតគិតថ្លៃអ្នកនឹងរកឃើញវិធីសាស្រ្តចំនួន ២ បង្កើតរឿងព្រេងមួយ នៅពេលដែលអ្នកប្រើ សំណុំរូបតំណាង នៃ ការធ្វើទ្រង់ទ្រាយតាមលក្ខខណ្ឌ.

 

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ការយល់ដឹងអំពី esport