ការបណ្តុះបណ្តាល Linkedin Learning ដោយឥតគិតថ្លៃរហូតដល់ឆ្នាំ 2025

យុគសម័យឌីជីថលបានមកដល់ ហើយតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យាកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ។ ដើម្បីជំរុញអាជីពរបស់អ្នក អ្នកត្រូវបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយផលិតផល និងឧបករណ៍ចុងក្រោយបំផុត ដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់អំពីតម្រូវការបច្ចេកវិទ្យានៃកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក និងបង្កើតលំហូរការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងអាចបត់បែនបាន។ នៅក្នុងវគ្គសិក្សានេះ គ្រូរបស់អ្នកនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីរបៀបដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបំផុតពី Microsoft 365 ដោយប្រើ Outlook, Teams, OneNote, Word, Excel និង PowerPoint ។ បន្ទាប់ពីវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងអាចប្រើប្រាស់ផលិតផល Microsoft 365 និងធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតាមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →