ការពិពណ៌នា

គោលបំណងសំខាន់នៃមេរៀនទីមួយនេះគឺធ្វើបទបង្ហាញដ៏ល្អជាមួយភាសាបារាំងត្រឹមត្រូវ។ ក្នុងអំឡុងពេលទំនាក់ទំនងដំបូង វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលដែលអ្នកកំពុងនិយាយ ដើម្បីបង្កើតចំណងនៃការជឿទុកចិត្តសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដែលនៅសល់។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ពាក្យបញ្ជាល្អនៃភាសាចាប់ផ្តើមដោយការរៀនពីរបៀបដែលវាដំណើរការ!