ការទំនាក់ទំនងគឺ ក ជំនាញមូលដ្ឋាន សម្រាប់អ្នកដែលចង់ជោគជ័យក្នុងជីវិត។ មិនថាអ្នកធ្វើការខាងក្នុង ឬខាងក្រៅទេ ជំនាញទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងផ្ទាល់មាត់មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងពិនិត្យមើលគន្លឹះ និងបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញសរសេររបស់អ្នក។ ការទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងផ្ទាល់មាត់។

ការទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ

ការទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរគឺជាទម្រង់ទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់អាជីវកម្មទំនើប។ វាចាំបាច់ក្នុងការសរសេរឯកសារច្បាស់លាស់ និងច្បាស់លាស់ ដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់អតិថិជន និងបុគ្គលិកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ដើម្បីបង្កើនជំនាញទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នក អ្នកគួរតែ៖

- ប្រើភាសាសាមញ្ញនិងច្បាស់លាស់;

- រៀបចំឯកសាររបស់អ្នកដោយសមហេតុផល និងសង្ខេប។

- ពិនិត្យវេយ្យាករណ៍ និងអក្ខរាវិរុទ្ធ មុនពេលបញ្ជូនឯកសារ។

- ប្រើរូបភាព គំនូសតាង និងដ្យាក្រាមដើម្បីបង្ហាញសាររបស់អ្នក។

ការទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មាត់

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់មាត់មានសារៈសំខាន់ដូចការទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែរ។ គន្លឹះក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺការធ្វើឱ្យប្រាកដថាសាររបស់អ្នកមានភាពច្បាស់លាស់ និងច្បាស់លាស់។ ដើម្បីបង្កើនជំនាញទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មាត់របស់អ្នក អ្នកគួរតែ៖

- ស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទស្សនៈរបស់អ្នកប្រាស្រ័យទាក់ទង។

- និយាយយឺត ៗ និងច្បាស់;

- ប្រើពាក្យប្រៀបធៀប និងនិទានរឿងដើម្បីបង្ហាញពីសាររបស់អ្នក

- ជៀសវាងឃ្លាអវិជ្ជមាន និងពាក្យអវិជ្ជមាន។

ប្រើឧបករណ៍ដើម្បីទំនាក់ទំនង

សព្វថ្ងៃនេះ មានឧបករណ៍ជាច្រើនដែលអាចជួយអ្នកឱ្យប្រសើរឡើងនូវជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក។ មិនថាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ឬផ្ទាល់មាត់នោះទេ វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនេះ ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួននៃឧបករណ៍ដែលអាចជួយអ្នកបាន៖

អាន  អ៊ីមែលគំរូដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំព័ត៌មានពីអ្នកត្រួតពិនិត្យ

- ឧបករណ៍សហការតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជា Slack និង Zoom ។

- ឧបករណ៍សរសេរដូចជា Google Docs និង Word;

- ឧបករណ៍ធ្វើបទបង្ហាញដូចជា PowerPoint និង Prezi ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃគ្រប់វិស័យនៃជីវិត និងអាជីវកម្ម។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងផ្ទាល់មាត់គឺជាឧបករណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គល និងអាជីវកម្មទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ដោយប្រើគន្លឹះ និងបច្ចេកទេសដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងអត្ថបទនេះ អ្នកអាចបង្កើនជំនាញទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងផ្ទាល់មាត់របស់អ្នក។ ជាចុងក្រោយ កុំភ្លេចប្រើឧបករណ៍ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការទំនាក់ទំនងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។