ទិដ្ឋភាពព័ត៌មានសកលភាវូបនីយកម្មកំពុងផ្លាស់ប្តូរ ឧបករណ៍ដំណើរការព័ត៌មានមានឯកទេស និងរៀបចំបរិមាណព័ត៌មានតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នា។ បរិយាកាសព័ត៌មាន ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយទម្រង់ថ្មីនៃអន្តរការី ដំណើរការនៃសកលភាវូបនីយកម្ម ការធ្វើបដិរូបកម្ម និងការចែករំលែកព័ត៌មានដែលវិវត្តន៍ទៅតាមដែនព័ត៌មាន។

ការឆ្លុះបញ្ចាំងជាសមូហភាពលើបរិយាកាសព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នក្នុងជីវវិទ្យា ដូច្នេះវាធ្វើឱ្យមានលទ្ធភាពកែលម្អចំណេះដឹង បរិបទសម្រាប់ការផលិត ការកែសម្រួល និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន. ដោយសារតែការស្វែងរកផ្លូវរបស់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងបរិយាកាសព័ត៌មានមានន័យថាការដឹងពីរបៀបជ្រើសរើសប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលសមស្របបំផុត ការត្រួតពិនិត្យ និងឧបករណ៍ស្រាវជ្រាវតាមប្រភេទព័ត៌មានដែលបានកំណត់គោលដៅ។

បញ្ហាប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺ ការឌិគ្រីបព័ត៌មាន ដំណើរការរបស់វា អង្គការរបស់វា ដែលធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីធ្វើសុពលភាពព័ត៌មានគុណភាពដែលចាំបាច់សម្រាប់ការងាររបស់វា។ ភាពស្ទាត់ជំនាញនៃឧបករណ៍ដែលធ្វើឱ្យវាមាននៅក្នុងដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យ ស្រាវជ្រាវ ប្រមូល និងជ្រើសរើស បន្ទាប់មកសម្របសម្រួលការសមស្រប និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលបានជ្រើសរើស។

 

MOOC នេះមានគោលបំណង គាំទ្រអ្នកក្នុងការយល់ដឹងអំពីបរិយាកាសព័ត៌មាននៃកសិកម្មជីវវិទ្យា ដើម្បីឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសិក្សារបស់អ្នក ការរៀបចំវគ្គសិក្សា និងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នក។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  #GENIUS: ការដើរគណិតវិទ្យា