ក្នុងរយៈពេលតិចជាងដប់ប្រាំនាទីអ្នកនឹងទទួលបាននូវវិធីសាស្រ្តចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតប្រសិទ្ធិភាពប៉ារ៉ាឡែល។ មួយជំហានម្តង ៗ អ្នកនឹងឃើញជាមួយអ្នកនិពន្ធពីរបៀបចម្លងរូបភាពនៅក្នុង PowePoint ។ វត្ថុជាក្រុមការប្រើជម្រាលពណ៌នៅផ្ទៃខាងក្រោយ។ ក៏ដូចជាការដោះស្រាយគ្រាប់ចុចក្តារចុចផ្សេងៗគ្នា។ វីដេអូដែលនឹងនាំអ្នកទៅកម្រិតមួយទៀតនៅក្នុងបទបង្ហាញ PowerPoint របស់អ្នក…។ 

អាន  គន្លឹះនៃលទ្ធិសាសនា - តួនាទីរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន