ប្រភេទ ផលិតភាព

វិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យ៖ ការណែនាំអំពីវត្ថុដែលបានតភ្ជាប់

ការណែនាំអំពីវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យសម្រាប់វត្ថុតភ្ជាប់ ក្នុងសម័យដែលបច្ចេកវិទ្យា...

ស្វែងយល់បន្ថែម
ផ្ទុក

បកប្រែ

បកប្រែ