បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល

នៅក្នុងនេះ ការបណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃស្វែងយល់ពីវិធីយល់និងវិភាគរបស់អ្នក ស្ថិតិ ជា​មួយ​នឹង Shopify បទបង្ហាញនៃ ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង, យល់អំពី ស្ថិតិ, ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងរបស់អ្នក អត្រាបំលែងស្វែងយល់ពីរបៀបដែលការវិវត្តនៃគេហទំព័រ។

ខ្ញុំនៅតែអាចប្រើបាននៅ កន្លែងផ្តល់ជំនួយទៅវិញទៅមក ដើម្បីឆ្លើយសំណួរដែលអ្នកអាចមានអំពីវគ្គសិក្សានេះ ...

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ហានិភ័យផ្លូវចិត្ត