នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងអាច៖

  • តម្រង់ទិសខ្លួនឯងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងវិស័យដ៏ធំនៃមនុស្សជាតិសុខភាព;
  • យល់កាន់តែច្បាស់អំពីភាពពាក់ព័ន្ធនៃមនុស្សធម៌ក្នុងសុខភាពសម្រាប់ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់យើង និងសម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាព។
  • ធ្វើជាម្ចាស់នៃគំនិត និងគំនិតជាមូលដ្ឋានមួយចំនួន រចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅក្នុងសុខភាព;
  • មានទស្សនៈរិះគន់ និងទូលំទូលាយអំពីបញ្ហាសីលធម៌សំខាន់ៗដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងឱសថសព្វថ្ងៃនេះ។

ការពិពណ៌នា

ការលះបង់ MOOC ដល់មនុស្សជាតិក្នុងសុខភាពគឺផ្អែកលើការសង្កេតដែលវិទ្យាសាស្ត្រជីវវេជ្ជសាស្ត្រមិនអាចទទួលបន្ទុកគ្រប់ទំហំនៃការថែទាំដោយវិធីសាស្រ្ត និងចំណេះដឹងធម្មតារបស់ពួកគេ ហើយក៏មិនឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ដែលកើតឡើងសម្រាប់អ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់ និងចំពោះអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់។ សម្រាប់

ដូច្នេះហើយ ចាំបាច់ត្រូវងាកទៅរកចំណេះដឹងផ្សេងទៀត៖ មនុស្សសាស្ត្រ - មនុស្សសាស្ត្រដែលចាក់ឫសក្នុងការពិតនៃគ្លីនិក ហើយដែលភ្ជាប់ជាមួយឱសថ ការរួមចំណែកនៃក្រមសីលធម៌ ទស្សនវិជ្ជា និងវិទ្យាសាស្ត្រមនុស្ស និងសង្គម។

នេះគឺចាំបាច់ជាងនេះទៅទៀត ដោយសារទិដ្ឋភាពវេជ្ជសាស្រ្តកំពុងផ្លាស់ប្តូរក្នុងល្បឿនពេញលេញ៖ ភាពរ៉ាំរ៉ៃនៃជំងឺ សុខភាពសកល ការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា និងការព្យាបាល ការចាត់ចែង និងការគ្រប់គ្រងថវិកា និន្នាការសំខាន់ៗនៃការកែទម្រង់ដោយឱសថ ទោះបីជាវាត្រូវតែនៅ...

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →