គោលបំណងនៃ MOOC នេះគឺដើម្បីដោះស្រាយនូវគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ។

យើងនឹងដើរជាមួយការកាត់ក្តីព្រហ្មទណ្ឌ ដោយផ្តោតលើវិធីដែលបទល្មើសត្រូវបានកត់សម្គាល់ ជនល្មើសរបស់ពួកគេបានស្វែងរក ភស្តុតាងនៃពិរុទ្ធភាពដែលអាចប្រមូលបានរបស់ពួកគេ ទីបំផុតវិធានដែលគ្រប់គ្រងការកាត់ទោស និងការវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកគេ។

នេះនឹងនាំឱ្យយើងសិក្សាពីតួនាទីនៃសេវាកម្មស៊ើបអង្កេត និងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃការអន្តរាគមន៍របស់ពួកគេ អាជ្ញាធរតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចដែលពួកគេធ្វើសកម្មភាព ទីកន្លែង និងសិទ្ធិរៀងៗខ្លួនរបស់ភាគីចំពោះនីតិវិធី។

បន្ទាប់មកយើងនឹងមើលពីរបៀបដែលតុលាការត្រូវបានរៀបចំ និងទីកន្លែងនៃភស្តុតាងនៅក្នុងការកាត់ក្តី។

យើងនឹងចាប់ផ្តើមពីគោលការណ៍សំខាន់ៗដែលរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ ហើយនៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍ យើងនឹងរស់នៅលើប្រធានបទមួយចំនួន ដែលជារឿយៗត្រូវបានគេធ្វើបាបនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ៖ វេជ្ជបញ្ជា សិទ្ធិការពារក្តី ការសន្មតនៃភាពគ្មានទោសពៃរ៍។ ការឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីស ការកាត់ទោសយ៉ាងស្និទ្ធស្នាល ការត្រួតពិនិត្យអត្តសញ្ញាណ ការឃុំខ្លួនបណ្តោះអាសន្ន និងផ្សេងៗទៀត…។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →