នៅក្នុងនេះ ការបង្រៀន Excel ដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងវីដេអូ អ្នកនឹងរកឃើញ របៀបប្រើមុខងារតាមទ្រង់ទ្រាយតាមលក្ខខណ្ឌ ឧទាហរណ៍បន្លិចជួរទាំងមូល។

Ce ការបង្រៀនឥតគិតថ្លៃ គឺជាផ្នែកមួយនៃវគ្គសិក្សា“ ឧបករណ៍ចាំបាច់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បញ្ជីទិន្នន័យ” ។
ខ្ញុំនៅតែអាចរកបាននៅក្នុងបន្ទប់ជំនួយដើម្បីឆ្លើយសំណួរណាមួយដែលអ្នកអាចមាន។

ការបង្រៀនល្អ!

 

 

 

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ភាពចាំបាច់របស់ LinkedIn