ក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញ អ្នកយល់ថាអ្នកត្រូវតែសកម្មនៅលើ Instagram ប៉ុន្តែវាពិតជាស្មុគស្មាញក្នុងការស្វែងរកតុល្យភាពដ៏ល្អឥតខ្ចោះរវាងជីវិតផ្ទះ ការងារ និងជីវិតសង្គមរបស់យើង។

សម្ពាធនៃការមានសកម្មភាពនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមគ្រប់ពេលវេលាក៏មិនអាចជួយបានដែរ។

មិនអាចនៅលើ Instagram គ្រប់ពេលនោះទេ ប៉ុន្តែយើងត្រូវបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកតាមដាន Instagram របស់យើង។

នេះគឺជាកន្លែងដែលឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មចូលមក។

ប្រសិនបើអ្នកនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយរយៈ អ្នកបានឃើញឧបករណ៍ស្វ័យប្រវត្តិកម្មកំពុងដំណើរការ។

មនុស្សភាគច្រើនមានទំនោរប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះឧបករណ៍ទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេពិតជាអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវវត្តមានសង្គមរបស់អ្នក។

សង្គមប្រសិនបើអ្នកដឹងពីរបៀបប្រើវា។

នៅក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលឥតគិតថ្លៃ 100% នេះ ខ្ញុំនឹងមិនត្រឹមតែបង្ហាញអ្នកពីរបៀបធ្វើស្វ័យប្រវត្តិ...

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →