គ្រប់គ្រងភាពសម្បូរបែបនៃមុខងាររបស់ Outlook ដើម្បីដឹងពីរបៀបសម្របវិធីសាស្រ្តការងារ និងស្ថាប័នរបស់ខ្លួន ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញពីមុខងារសសរស្តម្ភទាំង 4 របស់ Outlook៖ ការផ្ញើសារ ប្រតិទិន បញ្ជីទំនាក់ទំនង និងអ្នកគ្រប់គ្រងកិច្ចការ។

ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងមាន 4 ម៉ូឌុល។ អ្នកជ្រើសរើសធ្វើតាមអ្នក ឬអ្នកដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នក៖

  • ម៉ូឌុល 1 - មានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការផ្ញើសារ Outlook របស់អ្នក។
  • ម៉ូឌុល 2 - ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាជាមួយ Outlook
  • ម៉ូឌុល 3 - ទំនាក់ទំនងលក្ខណៈសម្បត្តិ...

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ការបណ្តុះបណ្តាលក្នុងការគ្រប់គ្រងសេវាកម្ម IT ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៖ សម្រាប់ជំនួយបច្ចេកទេសជោគជ័យ