ប្រឈមមុខនឹងការកើតឡើងវិញនៃការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិត អង្គការ ក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័ននានាត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីប្រឈមមុខ និងរៀនប្រតិកម្មដើម្បីរក្សាសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងករណីមានការវាយប្រហារតាមកុំព្យូទ័រ។ ANSSI ផ្តល់នូវមគ្គុទ្ទេសក៍បន្ថែមចំនួនបីដើម្បីយល់ពីការគ្រប់គ្រងវិបត្តិតាមអ៊ីនធឺណិតជាជំហានៗ ហើយដូច្នេះជួយសម្រួលដល់ការសម្រេចចិត្ត។