សារៈសំខាន់នៃប្រវត្តិរូបសង្ខេប

CV គឺលើសពីឯកសារ។ វា​ជា​ឧបករណ៍​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​អាច​មាន​ន័យ​ថា​មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ការ​ទទួល​បាន​ការងារ​ក្នុង​សុបិន​របស់​អ្នក​ឬ​ការ​ទៅ​ដោយ​មិន​មាន​នរណា​កត់សម្គាល់។ ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃនេះ អ្នកនឹងដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការសរសេរ CV និងភាពស្មុគស្មាញនៃលំហាត់។ អ្នកនឹងយល់ពីរបៀបដែល CV ដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចជួយអ្នកឱ្យលេចធ្លោនៅក្នុងទីផ្សារការងារដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំង។

ចំណេះ​ដឹង​ខ្លួន​ឯង និង​ការ​ឲ្យ​តម្លៃ​លើ​អាជីព​របស់​ខ្លួន

ការសរសេរ CV ទាមទារឱ្យមានការគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីខ្លួនអ្នក និងប្រវត្តិរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងត្រូវវិភាគការបណ្តុះបណ្តាលរបស់អ្នក បទពិសោធន៍វិជ្ជាជីវៈ និងវិជ្ជាជីវៈបន្ថែម ក៏ដូចជាជំនាញបច្ចេកទេស និងមិនមែនបច្ចេកទេសរបស់អ្នក។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការសំយោគព័ត៌មាននេះតាមរបៀបដែលចូលរួម និងរក្សាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកអាន។

បច្ចេកទេសទីផ្សារសម្រាប់ការសរសេរបន្ត

ការសរសេរ CV គឺនៅក្នុងវិធីមួយ ប្រតិបត្តិការទីផ្សារផ្ទាល់ខ្លួន។ អ្នកត្រូវដឹងពីរបៀប "លក់" ខ្លួនឯងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់និយោជកដែលមានសក្តានុពល។ អ្នកនឹងរៀនពីបច្ចេកទេសទីផ្សារដែលនឹងជួយអ្នកធ្វើឱ្យប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកកាន់តែទាក់ទាញ និងទាក់ទាញ។

ការជ្រើសរើសទម្រង់ CV និងឧបករណ៍ចែកចាយ

ការជ្រើសរើសទម្រង់ និងមធ្យោបាយសម្រាប់ចែកចាយ CV របស់អ្នក គឺជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការសរសេរ CV របស់អ្នក។ ការបណ្តុះបណ្តាលនឹងជួយអ្នកជ្រើសរើសទម្រង់ដែលនឹងបង្ហាញពីជំនាញ និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកបានល្អបំផុត ហើយជ្រើសរើសមធ្យោបាយចែកចាយដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកឈានដល់ចំនួននិយោជកដែលមានសក្តានុពលច្រើនបំផុត។

សរុបមក វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីការសរសេរប្រវត្តិរូប និងសារៈសំខាន់របស់វាក្នុងការស្វែងរកការងាររបស់អ្នក។ មិនថាអ្នកជាអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ដែលកំពុងស្វែងរកបញ្ហាប្រឈមថ្មី ឬបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីៗចូលក្នុងទីផ្សារការងារ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឧបករណ៍ និងចំណេះដឹងដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីសរសេរ CV ដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងជួយអ្នកឱ្យលេចធ្លោ។

 

បង្កើនអាជីពរបស់អ្នកជាមួយនឹងប្រវត្តិរូបដែលមិនអាចប្រកែកបាន!
ចាប់ផ្តើមវគ្គសិក្សា 'ការសរសេរ CV' របស់ LinkedIn Learning ឥឡូវនេះ។