នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សានេះ អ្នកនឹងអាច៖

  • អភិវឌ្ឍវប្បធម៌ច្បាប់របស់អ្នក;
  • ស្វែងយល់ពីវិធីសាស្រ្តនៃហេតុផលជាក់លាក់ចំពោះមេធាវី។

ការពិពណ៌នា

ការសិក្សាច្បាប់គឺផ្អែកលើការទទួលបាន "វិធីនៃការគិត" ផ្លូវច្បាប់។ កម្មវត្ថុនៃវគ្គសិក្សាគឺដើម្បីផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃវិធីសាស្រ្តនៃហេតុផលនេះដោយឆ្លងកាត់សាខាសំខាន់ៗនៃប្រធានបទ។

ដូច្នេះ MOOC ផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពរួមនៃច្បាប់។ វាមានគោលបំណងជាពិសេសគឺ៖

  • សិស្សវិទ្យាល័យដែលចង់ចាប់ផ្តើមសិក្សាច្បាប់ ដោយមិនដឹងថាការសិក្សាទាំងនេះមានអ្វីខ្លះ។
  • និស្សិតថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទំនងជាចូលរៀនផ្នែកច្បាប់កំឡុងពេលសិក្សានៅសកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេ ដែលមិនចាំបាច់ប្រើវិធីសាស្រ្តនៃហេតុផលផ្លូវច្បាប់។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ឥតគិតថ្លៃ៖ ស្វែងយល់ពីកត្តានៃការយោងធម្មជាតិដ៏ល្អនៃគេហទំព័ររបស់អ្នក