សហគ្រិនភាពសង្គមគឺជាវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវគោលការណ៍អាជីវកម្ម និងគោលដៅសង្គម ដើម្បីបង្កើតឥទ្ធិពលវិជ្ជមានដល់សង្គម និងបរិស្ថាន។ HP LIFE ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមការរៀនតាមអេឡិចត្រូនិករបស់ Hewlett-Packard ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានចំណងជើងថា “សហគ្រិនភាពសង្គម” ដើម្បីជួយសហគ្រិន និងអ្នកជំនាញឱ្យយល់អំពីគោលគំនិតសំខាន់ៗនៃភាពជាសហគ្រិនសង្គម និងអភិវឌ្ឍជំនាញដែលត្រូវការដើម្បីបើកដំណើរការ និងដំណើរការសហគ្រាសសង្គមឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។

តាមរយៈការទទួលយកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល HP LIFE “Social Entrepreneurship” អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណឱកាសអាជីវកម្មសង្គម រចនាគំរូអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងវាស់ស្ទង់ផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិស្ថាននៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

 ស្វែងយល់ពីគោលការណ៍នៃភាពជាសហគ្រិនសង្គម

ភាពជាសហគ្រិនសង្គមគឺផ្អែកលើសំណុំនៃគោលការណ៍សំខាន់ៗដែលបែងចែកសហគ្រាសសង្គមពី អាជីវកម្មប្រពៃណី. ការបណ្តុះបណ្តាល "សហគ្រិនសង្គម" របស់ HP LIFE នឹងជួយអ្នកឱ្យយល់ពីគោលការណ៍ទាំងនេះ និងអនុវត្តវានៅក្នុងការបង្កើត និងការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសសង្គមរបស់អ្នក។ ក្នុងចំណោមទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗដែលគ្របដណ្តប់ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគឺ៖

  1. បេសកកម្មសង្គម៖ ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលសហគ្រាសសង្គមដាក់បេសកកម្មសង្គមជាបេះដូងនៃគំរូអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ ស្វែងរកការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម ឬបរិស្ថាន ខណៈពេលដែលបង្កើតប្រាក់ចំណូល។
  2. និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ៖ ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលសហគ្រាសសង្គមរួមបញ្ចូលគ្នានូវនិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងគោលដៅសង្គមរបស់ពួកគេ តុល្យភាពប្រាក់ចំណេញ និងផលប៉ះពាល់សង្គម។
  3. ការវាស់វែងផលប៉ះពាល់៖ ស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការវាស់វែងផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិស្ថាននៃសហគ្រាសសង្គមរបស់អ្នក ហើយស្វែងរកឧបករណ៍ និងវិធីសាស្រ្តដើម្បីធ្វើដូច្នេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
អាន  ធ្វើឱ្យទាន់សម័យលើការផ្លាស់ប្តូរឡើងវិញឬការលើកកម្ពស់ការសិក្សាការងារ (Pro-A) ។

 បើកដំណើរការ និងដំណើរការអាជីវកម្មសង្គមជោគជ័យ

ការបណ្តុះបណ្តាល "សហគ្រិនសង្គម" របស់ HP LIFE នឹងណែនាំអ្នកតាមរយៈជំហានសំខាន់ៗ ដើម្បីចាប់ផ្តើម និងដំណើរការសហគ្រាសសង្គមដែលទទួលបានជោគជ័យ ដោយគ្របដណ្តប់លើទិដ្ឋភាពដូចជា ការកំណត់បេសកកម្មសង្គម ការរចនាគំរូអាជីវកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងការវាស់វែងផលប៉ះពាល់។

តាមរយៈការចូលរៀនវគ្គនេះ អ្នកនឹងអភិវឌ្ឍជំនាញ និងចំណេះដឹងចាំបាច់ដើម្បី៖

  1. កំណត់ឱកាសសហគ្រាសសង្គម៖ ស្វែងយល់ពីរបៀបស្វែងរកបញ្ហាសង្គម និងបរិស្ថាន ដែលអាចត្រូវបានដោះស្រាយដោយសហគ្រាសសង្គម និងវាយតម្លៃសក្តានុពលទីផ្សារសម្រាប់គំនិតរបស់អ្នក។
  2. រចនាគំរូអាជីវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព៖ បង្កើតគំរូអាជីវកម្មដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវបេសកកម្មសង្គម លទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន ដោយគិតគូរពីតម្រូវការរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ និងធនធានដែលមាន។
  3. ស្វែងរកមូលនិធិត្រឹមត្រូវ៖ ស្វែងយល់អំពីប្រភពមូលនិធិជាក់លាក់សម្រាប់សហគ្រាសសង្គម ដូចជាអ្នកវិនិយោគផលប៉ះពាល់ ជំនួយ និងកម្ចីផលប៉ះពាល់សង្គម ហើយរៀនពីរបៀបរៀបចំសំណើផ្តល់មូលនិធិដ៏គួរឱ្យទាក់ទាញ។
  4. គ្រប់គ្រង និងពង្រីកសហគ្រាសសង្គមរបស់អ្នក៖ រៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រឈមជាក់លាក់ចំពោះសហគ្រាសសង្គម ដូចជាតុល្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលដៅសង្គម ការជ្រើសរើស និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក និងការទំនាក់ទំនងផលប៉ះពាល់របស់អ្នកទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។

តាមរយៈការទទួលយកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល HP LIFE “Social Entrepreneurship” អ្នកនឹងអភិវឌ្ឍជំនាញ និងចំណេះដឹងដែលត្រូវការដើម្បីបង្កើត និងគ្រប់គ្រងសហគ្រាសសង្គមប្រកបដោយជោគជ័យ និងមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានលើសង្គម និងបរិស្ថាន។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងរៀបចំអ្នកឱ្យប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈម និងចាប់យកឱកាសពិសេសនៃភាពជាសហគ្រិនសង្គម ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករួមចំណែកដល់ពិភពលោកដ៏ត្រឹមត្រូវ និងនិរន្តរភាព ខណៈពេលដែលអភិវឌ្ឍអាជីពអាជីពរបស់អ្នក។

អាន  ហេតុអ្វីបានជាមានកាតសមាជិក Crédit Agricole ល្អ?