បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល
ឧទាហរណ៍ទី 2: ឧទាហរណ៍នៃសំណើសម្រាប់ការបង់ប្រាក់នៃការឈប់សម្រាកដែលបានបង់ដែលមិនត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា
ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង Fichier នៅផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងនៃឯកសាររបស់អ្នកដើម្បីបោះពុម្ព។