បោះពុម្ពជា PDF និងអ៊ីម៉ែល
ឧទាហរណ៍ទី១៖ លិខិតស្នើសុំការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការឈប់សម្រាកដែលមានប្រាក់កម្រៃមិនត្រូវបានយក
ចូលទៅកាន់ផ្ទាំង Fichier នៅផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងនៃឯកសាររបស់អ្នកដើម្បីបោះពុម្ព។