សំរបសំរួលការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជាជីវៈរបស់និយោជិកដែលរងផលប៉ះពាល់ពីផលវិបាកនៃវិបត្តិសុខភាពនេះគឺជាគោលបំណងនៃប្រព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរសមូហភាព។

វាត្រូវបានគេផ្តោតលើនិយោជិកដែលការងាររបស់ពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែងនិងអ្នកដែលមានមុខតំណែងនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈដែលត្រូវការតំរូវការក្នុងស្រុក។

ប្រព័ន្ធនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដោយ FNE Formation ទៅនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០០ លានអឺរ៉ូនិងដោយក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធ ...