ក្នុងអំឡុងពេល 6 សប្តាហ៍ ស្វែងរកគន្លឹះផ្សេងៗដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបទប្បញ្ញត្តិ និងកែលម្អដំណើរការថាមពលរបស់អ្នក របៀបធ្វើឱ្យដំណើរការរបស់អ្នកប្រសើរឡើង និងវាយតម្លៃចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលទៅក្នុងថាមពលកកើតឡើងវិញ ...

រចនាដោយ ADEME អ្នកលេងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសិកម្ម ឧស្សាហកម្មកសិ-ម្ហូបអាហារ និងពិភពសិក្សា MOOC AGRI-FOOD INDUSTRIES: GAIN INERGY PERFORMANCE នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវវិធីជាក់ស្តែងដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។