ការកាត់ក្តីដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងគឺសំដៅលើបុគ្គលិក រួមទាំងអ្នកសោធននិវត្តន៍ជនពិការផងដែរ។ ចេញ​ពី​ការងាររួមទាំងកូនជាង កម្មករបណ្តោះអាសន្ន និងសិក្ខាកាមបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។
វាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាការសាកល្បងដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យក៏បើកចំហសម្រាប់បុគ្គលិកដែលបានត្រឡប់ទៅធ្វើការក្រៅម៉ោងវិញសម្រាប់ហេតុផលព្យាបាល ឬធ្វើការសម្របខ្លួន ឬការងារក្រៅម៉ោង។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  បច្ចេកទេសសរសេរ