នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់គាត់ការព្យួរកិច្ចសន្យារបស់និយោជិតនឹងបញ្ចប់។ ដូច្នេះ គាត់​ត្រឡប់​ទៅ​ធ្វើ​ការ​វិញ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​មាន​ក្នុង​កិច្ចសន្យា​ការងារ។

ក្នុងបរិបទនេះ និយោជិតអាចបន្តស្វែងរកក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្នុងវិស័យបណ្តុះបណ្តាលឡើងវិញ ប្រសិនបើគាត់មិនបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការងារក្នុងអំឡុងពេលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់គាត់។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  មគ្គុទ្ទេសក៍ពេញលេញចំពោះទីផ្សារអ៊ីម៉ែលជាមួយ SMessage