ប្រឈមមុខនឹងការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត និងការលួចទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រើពាក្យសម្ងាត់ដែលមានសុវត្ថិភាពគឺជាការការពារដំបូងដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។ សម្រាប់ការបោះពុម្ពលើកទី 3 របស់ខ្លួន Cybermoi/s ចែករំលែកគន្លឹះទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងពង្រឹងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម→

អាន  ឧបករណ៍គម្រោង៖ ការណែនាំ - រៀបចំនិងផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោង