ការពិពណ៌នា

តាមរយៈវគ្គសិក្សានេះខ្ញុំផ្តល់ជូននូវបច្ចេកទេសនិងគេហទំព័រជាច្រើនដើម្បីជួយអ្នកស្វែងរកអ្នកឈ្នះថ្មីសម្រាប់ហាងរបស់អ្នក។

បច្ចេកទេសទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញរហ័សរៀបចំហើយមិនត្រូវការជំនាញបច្ចេកទេសអ្វីទាំងអស់។ ខ្ញុំក៏នឹងបង្ហាញអ្នកនៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គសិក្សាវិធីសាស្រ្តថ្មីសម្រាប់ស្វែងរកផលិតផលដែលមានសក្តានុពលខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។

នៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ អ្នកនឹងមានគន្លឹះទាំងអស់ដើម្បីកុំឱ្យខ្វះគំនិតតទៅទៀត។