ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស OpenClassrooms ដោយឥតគិតថ្លៃទាំងស្រុង

អ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រើប្រាស់កម្មវិធីបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ពួកគេ ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាការរៀបចំបញ្ជីប្រាក់បៀវត្សរ៍ជាដើម។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការអនុវត្តកម្មវិធីបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍មិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការបំពេញក្នុងប្រអប់រដ្ឋបាលផ្សេងៗនោះទេ។ នៅក្នុងការណែនាំនេះ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធប្រាក់បៀវត្សរ៍មួយជំហានម្តងមួយៗ ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងជៀសវាងកំហុសដែលអាចកើតមាននៅក្នុងដំណើរការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ។

បន្តអានអត្ថបទនៅលើគេហទំព័រដើម →

អាន  ការផ្ទេរសិទ្ធិទៅឌីឌីអាយនៅលើស៊ី។ ភី។ ភីបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២១