2016 ರಿಂದ, ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಕೋಲ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು MOOC ಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಈ MOOC ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಶಾಲೆಯೊಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.

ಈ MOOC ಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಗಂಟೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಬೋಧನಾ ತಂಡಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

MOOC ಅನ್ನು ತರಗತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಹಾಯದ MOOC ಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಈ MOOC ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೆಂಬಲ.

ಇದು MOOC ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ, FUN ನಲ್ಲಿ MOOC ಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು MOOC ಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಹಾಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಓದು  ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸಂಶೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಗಳು