Print Friendly, PDF & Email

ວັນຈັນອີສເຕີ, ໄຊຊະນະຂອງປີ 1945, ການສະເດັດຂຶ້ນ, ການຢຸດຕິການ… ມີວັນພັກລັດຖະການແນວໃດໃນປີ 2022 ແລະກົດລະບຽບຫຼັກທີ່ໃຊ້ກັບພະນັກງານແມ່ນຫຍັງ? ມັນແມ່ນມາດຕາ L 3133-1 ຂອງລະຫັດແຮງງານທີ່ກໍານົດບັນຊີລາຍຊື່ວັນພັກທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍຖືວ່າເປັນວັນພັກສາທາລະນະ.

ອ່ານ  ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ບັນ​ທຶກ​ແລະ dematerialization​