[infographic] ເຈົ້າຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມແລະເຈົ້າສົງໄສວ່າເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະທໍາລາຍສັນຍາການຝຶກງານຂອງເຈົ້າໃນໄລຍະເວລານີ້. ຈົ່ງຮູ້ວ່າເງື່ອນໄຂແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມໄລຍະເວລາທີ່ໃຊ້ແລ້ວໃນບໍລິສັດ. ບໍລິການ - ສາທາລະນະ .fr ອະ​ທິ​ບາຍ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໃຫ້​ທ່ານ​!