ລາຍລະອຽດ

ໃນການຝຶກອົບຮົມນີ້ຂ້າພະເຈົ້າອະທິບາຍວິທີການນໍາໃຊ້ລະບົບ io.

ພວກເຮົາຈະເຫັນວິທີການສ້າງຊ່ອງທາງການຂາຍຈາກ A ເຖິງ Z:

-> ຈັບເອົາ ໜ້າ

-> ຂໍຂອບໃຈຫນ້າ

-> ການຕະຫລາດທາງອີເມວ

-> ໜ້າ ຂາຍ

-> ໜ້າ ການຈ່າຍເງິນ (+ ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ປະກອບການຈ່າຍເງິນ)

-> ສ້າງ BUMP

-> ເຮັດໃຫ້ OTOs (ຍົກສູງ)

-> ສ້າງຫລັກສູດການຝຶກອົບຮົມຫລື ebook ໃນລະບົບ io (ເວທີນັກຮຽນ)