ການທົດລອງທີ່ມີການເບິ່ງແຍງແມ່ນແນໃສ່ພະນັກງານ, ລວມທັງຜູ້ບໍານານພິການ ອອກຈາກວຽກລວມທັງຜູ້ຝຶກງານ, ຄົນງານຊົ່ວຄາວ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
ຄວນສັງເກດວ່າການທົດລອງທີ່ມີການຊີ້ນໍາຍັງເປີດໃຫ້ພະນັກງານທີ່ໄດ້ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກນອກເວລາສໍາລັບເຫດຜົນດ້ານການປິ່ນປົວຫຼືການປັບຕົວຫຼືການເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ.