Darbo įstatyme, pažymėtame augančia sutartinių standartų svarba ir dauginančių nukrypstančių ar papildomų teisinių nuostatų, taisyklės „kurios yra viešosios tvarkos pobūdžio“ atrodo kaip paskutinė socialinių partnerių derybų laisvės riba ( C. trav., L. 2251-1 str.). Tie, kurie reikalauja, kad darbdavys „užtikrintų darbuotojų saugą ir apsaugotų jų fizinę bei psichinę sveikatą“ („Labor C.“, L. 4121–1 str.), Prisidedant prie pastarojo veiksmingumo. pagrindinė teisė į sveikatą (1946 m. ​​Konstitucijos preambulės 11 dalis; ES pagrindinių teisių chartijos 31 straipsnio 1 dalis), be abejo, yra jos dalis. Jokia kolektyvinė sutartis, net deramasi su darbuotojų atstovais, negali atleisti darbdavio nuo tam tikrų rizikos prevencijos priemonių įgyvendinimo.

Šiuo atveju 4 m. Gegužės 2000 d. Pagrindų susitarimo, susijusio su darbo laiko organizavimu ir sutrumpinimu medicinos transporto sektoriuje, pakeitimas buvo baigtas 16 m. Birželio 2016 d. Profesinių sąjungų organizacija, dalyvavusi derybose be pasirašydamas šią pataisą, tribunolas de grande instance kreipėsi su prašymu panaikinti kai kurias jo nuostatas, ypač susijusias su ...