Darba tiesībās, kas raksturīgas ar līguma standarta pieaugošo nozīmi un vairāku atšķirīgu vai papildināmu tiesību normu pavairošanu, noteikumi "kuriem ir sabiedriskās kārtības raksturs" parādās kā pēdējie ierobežojumi sociālo partneru sarunu brīvībai ( C. trav., Art. L. 2251-1). Tie, kas prasa, lai darba devējs “nodrošina darba ņēmēju drošību un aizsargā viņu fizisko un garīgo veselību” (Labor C., L. 4121-1. F.), Veicinot darba efektivitāti pamattiesības uz veselību (1946. gada Konstitūcijas preambulas 11. punkts; ES Pamattiesību hartas 31. panta 1. punkts) noteikti ir to sastāvdaļa. Tāpēc neviens kolektīvais līgums, pat sarunāts ar darbinieku pārstāvjiem, nevar atbrīvot darba devēju no noteiktu risku novēršanas pasākumu īstenošanas.

Šajā gadījumā grozījums 4. gada 2000. maija pamatnolīgumā par darba laika organizēšanu un samazināšanu medicīniskā transporta nozarē tika noslēgts 16. gada 2016. jūnijā. Arodbiedrības organizācija, kas piedalījās sarunās bez parakstot šo grozījumu, tribunāls de grande instance bija vērsies ar lūgumu atcelt dažus tā noteikumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz ...